لمینیت زیبا

لمینیت زیبا

0 Review(s)

مناسب برای فضاهای داخلی مسکونی و اداری مقاومت: AC3 ضخامت: 8 میلیمتر ابعاد: 191.7*1203.5 میلیمتر ساخت کشور ترکیه

0 Review(s)

مناسب برای فضاهای داخلی مسکونی و اداری مقاومت: AC4 ضخامت: 8 میلیمتر ابعاد: 153.5*1285.3 میلیمتر ساخت کشور ترکیه

0 Review(s)

مناسب برای فضاهای داخلی مسکونی و اداری مقاومت: AC4 ضخامت: 8 میلیمتر ابعاد: 153.5*1285.3 میلیمتر ساخت کشور ترکیه

0 Review(s)

مناسب برای فضاهای داخلی مسکونی و اداری مقاومت: AC54 ضخامت: 8 میلیمتر ابعاد: 1203.5*243%میلیمتر ساخت کشور ترکیه

0 Review(s)

مناسب برای فضاهای داخلی مسکونی و اداری مقاومت: AC54 ضخامت: 8 میلیمتر ابعاد: 1203.5*243%میلیمتر ساخت کشور ترکیه

0 Review(s)

لمینیت  Milan صخامت : 8میلیمتر ابعاد: 194*2.37 میلیمتر مقاومت:  AC3-31

0 Review(s)

لمینیت  Milan صخامت : 8میلیمتر ابعاد: 194*2.37 میلیمتر مقاومت:  AC3-31

0 Review(s)

لمینیت  Meka flex صخامت : 8میلیمتر ابعاد: 194*1286میلیمتر مقاومت:  AC3-31

0 Review(s)

لمینیت  Uniqe floor  صخامت : 8.3 میلیمتر ابعاد: 196*1216میلیمتر مقاومت:32-AC3

0 Review(s)

لمینیت  Uniqe floor  صخامت : 8.3 میلیمتر ابعاد: 196*1216میلیمتر مقاومت:32-AC3

0 Review(s)

لمینیت  کرونو اورجینال صخامت : 8 میلیمتر ابعاد: 192*1285 میلیمتر مقاومت:32-AC4

0 Review(s)

لمینیت  کرونو اورجینال صخامت : 8 میلیمتر ابعاد: 192*1285 میلیمتر مقاومت:32-AC4

0 Review(s)

لمینیت کرونو اورجینال  Krono orginal  صخامت : 8 میلیمتر ابعاد: 192*1285 میلیمتر مقاومت:32-AC4

0 Review(s)

لمینیت  کرونو اورجینال  Krono orginal  صخامت : 8 میلیمتر ابعاد: 192*1285 میلیمتر مقاومت:32-AC4

0 Review(s)

لمینیت  کرونو اورجینال  Krono orginal  صخامت : 8 میلیمتر ابعاد: 192*1285 میلیمتر مقاومت:32-AC4

0 Review(s)

لمینیت  کرونو اورجینال  Krono orginal  صخامت : 8 میلیمتر ابعاد: 192*1285 میلیمتر مقاومت:32-AC4

0 Review(s)

لمینیت  Uniqe floor  صخامت : 8.3 میلیمتر ابعاد: 196*1216میلیمتر مقاومت:32-AC3

0 Review(s)

لمینیت  باراباس صخامت : 12 میلیمتر ابعاد: 142*1215میلیمتر مقاومت:AC4

0 Review(s)

لمینیت  باراباس صخامت : 12 میلیمتر ابعاد: 142*1215میلیمتر مقاومت:AC4

0 Review(s)

لمینیت  باراباس صخامت : 12 میلیمتر ابعاد: 142*1215میلیمتر مقاومت:AC4

0 Review(s)

لمینیت  باراباس صخامت : 12 میلیمتر ابعاد: 142*1215میلیمتر مقاومت:AC4

0 Review(s)

لمینیت  باراباس صخامت : 12 میلیمتر ابعاد: 142*1215میلیمتر مقاومت:AC4

0 Review(s)

لمینیت  باراباس صخامت : 12 میلیمتر ابعاد: 142*1215میلیمتر مقاومت:AC4

0 Review(s)

لمینیت  باراباس صخامت : 12 میلیمتر ابعاد: 142*1215میلیمتر مقاومت:AC4

0 Review(s)

لمینیت  باراباس صخامت : 12 میلیمتر ابعاد: 142*1215میلیمتر مقاومت:AC4

0 Review(s)

صخامت: 12 میلیمتر ابعاد: 142*1215 میلیمتر مقاومت: AC4